Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Nagelstudio Nailcare opgemaakt op 7 mei 2018

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transacties tussen nagelstudio
Nailcare en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Inspanningen Nagelstudio
De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over
financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet
of niet tijdig nakomt mag de nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling
aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de
studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele
afgesproken honorarium berekenen.
De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden
door overmacht.
Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen
in de nagelstudio.
4. Reserveringen
Aanbevolen wordt om uw afspraken van tevoren te maken, speciaal voor alle vakantie- en
feestdagen. Dit om te voorkomen dat ik een overvolle agenda krijgen en u moet teleurstellen. Om
u te verzekeren van een ontspannende ervaring, stel ik voor om 5 á 10 minuten voor uw geplande
afspraak aanwezig te zijn. Dit geeft u de gelegenheid om even te ontspannen en te genieten van
een heerlijk kopje koffie/thee.
Uit beleefdheid naar alle cliënten verzoek ik om op tijd te komen om volledige service te
ontvangen. Mocht het niet mogelijk zijn om op tijd te komen, zal ik er alles aan proberen te doen
om u mijn volledige service te geven. Echter bestaat er toch de kans dat ik u niet die service kan
bieden die u normaliter van mij gewend bent te krijgen.
5. Telefonische afspraken
Het kan voorkomen wanneer u mij belt voor een afspraak/informatie, dat u te woord wordt gestaan
door een antwoordapparaat, ondanks dat ik toch geopend ben.
Dit is om mijn cliënten zoveel mogelijk van onderbrekingen tijdens hun behandeling te vrijwaren.
Onze ervaring is dat dit namelijk als erg storend wordt ervaren. Ik vraag u begrip hiervoor.
Laat u zich hierdoor echter niet afschrikken en spreek a.u.b. uw naam en telefoonnummer in.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld voor uw afspraak.
6. Mobiele telefoon
Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk rekening houden met het onnodig bellen en beantwoorden van uw
mobiele telefoon, daar dit tijdens de behandeling als zeer storend ervaren kan worden.
7. Betaling
De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de nagelstudio.
De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de
ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio
Aanbiedingen in advertenties of op andere wijze vermeldt zijn geldig in de aangegeven looptijd en/
of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele
producten contant of middels mobiel bankieren te voldoen.
8. Persoonsgegevens en Privacy
De cliënt voorziet de nagelstudio middels een intake-gesprek vóór de eerste behandeling van alle
gegevens waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig puitvoeren van de
behandelingen.
De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een niet geautomatiseerd
systeem, doch wel middels een schriftelijke klantenkaart.
De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of
verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
9. Geheimhouding
De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft
medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke verstrekking of een rechterlijke
uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
10. Aansprakelijkheid
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welk aard ook, ontstaan doordat de
nagelstudio is uitgegaan van de door de cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante
lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke
eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelstudio.
11. Garantie
De nagelstudio geeft de cliënt 2 weken (14 dagen) inclusief weekend-dagen garantie op een
nieuwe kunstnagelset-behandeling. Op de nabehandelingen die hierop volgen wordt 1 week
garantie verleend.
De garantie vervalt indien:
* de cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio of persoon.
* de cliënt zonder gebruik van beschermende handschoenen met agressieve middelen heeft
gewerkt of mee in aanraking is gekomen.
* de cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken.
* de cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het
onderhoud van de kunstnagels.
* de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
* de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
12. Beschadiging en diefstal
De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt
meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.
13. Klachten.
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig
mogelijk, doch echter binnen vijf werkdagen na constatering, schriftelijk gemeld worden aan de
eigenaar van de nagelstudio. U kunt dit doen middels het invullen van een klachtenformulier ( te
verkrijgen in de nagelstudio).
De nagelstudio moet hiernavolgend eveneens binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals
overeengekomen, doch verleent zij echter geen restitutie geheel of gedeeltelijk van het bedrag van
de behandeling, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit
schriftelijk kenbaar maakt.
Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het
geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
14. Nailart
Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nailart-ontwerp, dan geldt dit
slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het
getoonde voorbeeld.
15. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare
normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen,
heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de studio te weigeren onder opgaaf van
redenen. Eveneens behoudt de nagelstudio het recht om indien nodig diensten te weigeren aan
personen.
16. Cadeaubonnen of geschenken
Wanneer u iemand een geschenk of behandeling cadeau wilt doen kan ik u adviseren bij uw
aankoop. Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar vanaf € 10.00.
Cadeaubonnen zijn niet tegen contant geld inwisselbaar en blijven onbeperkt geldig.
17. Spaarkaarten
Ik hanteer een klanten spaarkaart, speciaal voor navulbehandelingen van kunstnagels, waarmee
men kan sparen voor een korting van 25% op 1 navulbehandeling.
Iedere nieuwe cliënt ontvangt deze gratis kaart bij de eerste navulbehandeling.
De kaart bevat 10 stempelvakjes. Na ieder navulbehandeling ontvangt de cliënt 1 stempel.
Bij een volle kaart wordt een 25% korting in mindering gebracht op de eerstvolgende
navulbehandeling.
* Deze korting geldt alleen op een navulbehandeling. Niet op overige behandelingen en extra’s.
* Deze kaart is op naam van de cliënt en niet overdraagbaar aan andere personen.
* Deze kaart is niet inwisselbaar tegen contant geld.
* Wannneer een huidige cliënt een nieuwe cliënt aanbrengt, die een kunstnagelset aanschaft,
ontvangt de huidige cliënt 1 extra stempel op de spaarkaart.
* De nagelstudio behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden deze spaarkaart ten alle
tijden te beëindigen.
18. Kinderen en of/ huisdieren.
De nagelstudio vraagt u uit consideratie voor haar andere cliënten om uw kinderen en/of
huisdieren thuis te laten.
De nagelstudio is een rustige en serene plek waar de cliënten komen om te ontspannen.
19. Recht
Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de
totstandkoming van deze overeenkomst.